Често постављена питања

ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

Синдикатом, у смислу Закона о раду, сматра се самостална, демократска и независна организација запослених у коју се они добровољно удружују ради заступања, представљања, унапређења и заштите својих професионалних, радних, економских, социјалних, културних и других појединачних и колективних интереса.

Запослени се учлањују и остварују основна права и заштиту пред послодавцем потписивањем приступнице. Учлањивање у синдикат је добровољно и није условљено националном, верском нити политичком припадношћу. Учлањење се врши на основу слободно изражене воље потписивањем приступнице код председника синдикалне организације.

Чланство у Синдикату престаје иступањем и искључењем. Члан иступа из синдиката уколико попуни иступницу и о томе обавести Синдикат. Приликом иступања или искључења члан је дужан да Синдикату врати чланску карту. Даном иступања из чланства престају сва права и обавезе члана Синдиката.

Основни извор прихода за финансирање Синдикалне организације је чланарина, која износи 1% од зараде члана. Синдикална организација формира Фонд солидарности а може имати и друге фондове. По обезбеђењу средстава за финансирање основних активности на остваривању улоге, Синдикална организација вишак средстава од чланарине и других извора прихода усмерава за потребе Фонда солидарности.

Синдикална организација, ради прибављања додатних средстава за финансирање рада и активности може се бавити предузетничком и маркетиншком активношћу. Синдикална организација може остваривати приход од камата, донација, поклона, прилога, легата и других извора.

Бити члан синдиката је важно јер се остварују права:

• учествовања у активностима које организујu Синдикат и органи синдиката;
• изражавања својих интереса и усаглашавања истих са интересима осталих чланова Синдиката и запослених;
• информисања о активностима које води Синдикат;
• на заштиту у остваривању цене рада и других права утврђених колективним уговором за високо образовање и законом;
• на бесплатну правну помоћ у остваривању права из рада и по основу рада и заступањем пред послодавцем и органима управљања;
• коришћења помоћи из синдикалних фондова;
• друга права утврђена статутом образовања Србије.

Репрезентативним синдикатом код послодавца сматра се синдикат који је основан и делује према начелима слободе синдикалног организовања и деловања, који је независан од државних органа и послодавца, који се финансира претежно из чланарина и других сопствених извора.

Репрезентативним синдикатом код послодавца сматра се синдикат у који је учлањено најмање 15% запослених од укупног броја запослених код послодавца. Репрезентативност синдиката код послодавца утврђује послодавац у присуству представника заинтересованих синдиката, у складу са Законом о раду.

Синдикат, коме је утврђена репрезентативност код послодавца у складу са Законом о раду, има:

⦁ право на колективно преговарање и закључивање колективног уговора на нивоу послодавца;
⦁ право на учешће у решавању колективних радних спорова;
⦁ право на учешће у раду трипартитних и мултипартитних тела на нивоу послодавца;
⦁ друга права у складу са законом.

Савет или помоћ у вези проблема на радном месту може се добити од стране Одбора Синдикалне организације АТССБ или од стране Синдиката образовања Србије.

Уколико послодавац не поштује радна права запослених потребно је обрадити се Одбору Синдикалне организације АТССБ у циљу саветовања и пружања помоћи у решавању спора.